Chủ Đầu tư

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và nhiệm kỳ III (2023 - 2027)

05:28 Ngày 25/05/2023
Xem thêm

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bằng văn bản

07:25 Ngày 23/06/2022
Xem thêm

TB chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2020 của TCT Mía đường I

02:57 Ngày 03/06/2020
TB chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2020 của TCT Mía đường I
Xem thêm

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 30/06/2018

10:53 Ngày 10/09/2018
Xem thêm

Báo cáo của ban Tổng giám đốc

10:50 Ngày 10/09/2018
Xem thêm

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 (TCT)

09:59 Ngày 10/05/2018
Xem thêm