Văn bản

Từ khóa Thư mục
Ký hiệu Ngày Trích yếu
HĐQT 08/06/2024
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Nhiệm kỳ III (2024 - 2028)
HĐQT 03/05/2024
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2024 và nhiệm kỳ III (2024 - 2028)
HĐQT 18/04/2024
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2024 và nhiệm kỳ III (2024 - 2028)
HĐQT 01/07/2023
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
HĐQT 30/06/2023
Biên bản tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023
HĐQT 12/06/2023
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
HĐQT 12/06/2023
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Tổng công ty Mía đường I - CTCT
HĐQT 12/06/2023
Biên bản tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023
HĐQT 01/06/2023
Phiếu lấy ý kiến xin gia hạn nhiệm kỳ III và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản
MĐ I 30/06/2022
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
MĐ I 20/06/2022
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
TB 329/TB - TCT - HĐQT 20/05/2022
TB Chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022