Văn bản

Từ khóa Thư mục
Ký hiệu Ngày Trích yếu
số: 633/NQ-MĐI-ĐHĐCĐ 08/06/2019
Nghị quyết và biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Số: 628/TB-MĐI-HĐQT 07/06/2019
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017 của Tổng Công ty Mía Đường I - Công ty cổ phần
số: 01/01/1970
Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
Số: 514/TB-MĐI-HĐQT 20/05/2019
Chốt danh sách Cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2019
15/04/2019
Báo cáo tài chính Tổng công ty mía đường I-CTCP năm 2018
HĐ:KT&SXTC 26/07/2018
Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính
số: 1232/NQ-MĐI-ĐHĐCĐ 30/06/2018
NQ-ĐHĐCĐ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 và nhiệm kỳ II (2018-2022)
ĐHĐCĐ 2018 20/06/2018
Thông báo thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2018 và nhiệm kỳ II (2018-2022) + Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2018
Số:1165/TB-MĐI-HĐQT 12/06/2018
Chốt danh sách CĐ có quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2018 và nhiệm kỳ II (2018-2022)
Số:1068/TB-MĐI-HĐQT 21/05/2018
Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018 nhiệm kỳ 2018 -2022 của TCTMĐI - CTCP
ĐHĐCĐ/II/2018-2022 16/05/2018
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ II (2018-2022)
Số:928/ĐHCĐ 05/05/2018
CVđi 928 ngày 05.05.2018 vv triệu tập ĐHCĐ năm 2018 và NKII (2018-2022)